ALGEMENE VOORWAARDEN – versie 2022

Hieronder een heleboel juridisch gedoe. Niet zo ons ding. Niet omdat we dan verplicht zijn tot allemaal dingen. Maar omdat we het een beetje magertjes vinden wat je wettelijk verplicht bent als bedrijf. We gaan graag een stapje verder en houden helemaal niet van moeilijk doen.
Lees dus gerust alles door.

Zodra je iets hebt dat buiten de voorwaarden valt, neem dan alsjeblieft gewoon contact met ons op.

Cijferdokter.nl

 

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Cijferdokter: degene die de opdracht aanneemt en daarbij naar de onderhavige voorwaarden verwijst, te weten de besloten vennootschap Dimitrius Finance B.V.
2. Opdrachtgever: degene(n) die aan Cijferdokter opdracht heeft (hebben) gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
3. Beroepsbeoefenaar: de persoon, in loondienst of anderszins werkzaam bij Cijferdokter die voor Cijferdokter de opgedragen werkzaamheden uitvoert.
4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever of derden aan Cijferdokter ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Cijferdokter en Opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. Op wijziging of verval van een of meer algemene voorwaarden kan Opdrachtgever zich slechts beroepen, indien van de instemming van Cijferdokter daarmee uitdrukkelijk uit een geschrift blijkt.
2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van (de aandeelhouders van Cijferdokter, alsmede ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van) al degenen die voor Cijferdokter werkzaam zijn.

ARTIKEL 3 – OPDRACHTNEMER; OPZEGGING
1.Tegenover Opdrachtgever geldt alleen Cijferdokter als de contractuele wederpartij bij de overeenkomst(en) die met Opdrachtgever wordt of worden gesloten.
2. In geval van een contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Cijferdokter, welke relatie niet eindigt met de uitvoering van een bepaalde opdracht maar voor onbepaalde duur is aangegaan, kan ieder van de partijen die contractuele relatie schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

ARTIKEL 4 – OPDRACHT; INFORMATIEVERSCHAFFING DOOR OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, die Cijferdokter aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Cijferdokter die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als door Cijferdokter gewenst en bovendien zo tijdig dat Cijferdokter de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Opdrachtgever is tevens gehouden om aan Cijferdokter al die informatie en bescheiden te verstrekken, die Cijferdokter nodig heeft om algemene voorschriften betreffende de uitoefening van haar ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld de voorschriften van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), te kunnen naleven.
2. Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit, tegenover Cijferdokter in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Cijferdokter ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders voortvloeit, is Cijferdokter niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door Cijferdokter van de opdracht van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt Opdrachtgever Cijferdokter van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.
4. Indien Opdrachtgever, anders dan door toedoen van Cijferdokter, tekortschiet in de naleving door Opdrachtgever van de in de leden 1 t/m 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor Cijferdokter extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Cijferdokter te vergoeden. Indien sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarmee Cijferdokter geen rekening kon houden bij de afgifte van haar offerte of bij verzending van haar opdrachtbevestiging, komen de extra kosten die daardoor ontstaan voor rekening van Opdrachtgever.
5. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd. 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT
1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. Cijferdokter garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat. Opdrachtgever respecteert dat bij de uitvoering van de opdracht de toepasselijke gedrags- en beroepsregels in acht worden genomen. Aan (gedeeltelijke) niet-naleving door Cijferdokter of een beroepsbeoefenaar van de voor hen/hem geldende regelgeving, inclusief beroepsregels, kan Opdrachtgever geen aanspraken ontlenen.
2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is Cijferdokter niet verplicht de opdracht te doen uitvoeren door de bij of voor Cijferdokter werkzame persoon of personen, met het oog op wie de Opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt. De opdracht eindigt niet bij tijdelijke of blijvende ontstentenis van deze persoon of personen. Wel zal Cijferdokter, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houden met de wensen van Opdrachtgever omtrent de bij de uitvoering van een opdracht te betrekken persoon of personen.
3. De uitvoering van de opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden opgedragen aan een derde niet dan nadat daarover tussen Opdrachtgever en Cijferdokter overeenstemming is bereikt.
4. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Cijferdokter daarover aan Opdrachtgever rapporteren.

ARTIKEL 6 – TERMIJNEN
1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij of een derde voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts streeftermijnen. Tenzij (verdere) uitvoering van de opdracht ontwijfelbaar onmogelijk is, zal Cijferdokter slechts wegens termijnoverschrijding in verzuim geraken, indien, nadat aan Cijferdokter na de termijnoverschrijding schriftelijk een redelijke termijn voor het uitvoeren en voltooien van de werkzaamheden is gesteld, na het verstrijken van die nadere termijn de uitvoering van de werkzaamheden om aan Cijferdokter toe te rekenen omstandigheden nog niet voltooid is.

ARTIKEL 7 – GEHEIMHOUDING
1. Cijferdokter is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, bijvoorbeeld op grond van de Wwft of op grond van de algemene wet op de rijksbelastingen, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Behoudens voor zover wet- en regelgeving het verbieden, geldt de in de eerste volzin vermelde geheimhoudingsplicht niet voor zover het betreft: de verzekeraar(s) en juridisch adviseurs mits geheimhouding is gewaarborgd.
2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet in het geval Cijferdokter of een beroepsbeoefenaar voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, dan wel in een procedure inzake de oplegging van bestuursrechtelijke sancties, waarbij deze stukken naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
3. Cijferdokter is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten voor statistische of vergelijkende doeleinden aan te wenden, dan wel geanonimiseerd aan derden te verstrekken ten behoeve van statistische of vergelijkende doeleinden, mits er voor wordt zorg gedragen dat de individuele Opdrachtgever niet te herleiden is uit hetgeen openbaar wordt gemaakt.
4. Cijferdokter zal de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde verplichtingen opleggen aan hen die zij bij de uitvoering van een opdracht betrekt.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van mededelingen, correspondentie, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Cijferdokter openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeit, dan wel geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Cijferdokter, dan wel indien op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Het uitvoeren van de opdracht door Cijferdokter omvat nimmer enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Cijferdokter berusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht behoren uitsluitend toe aan Cijferdokter.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Cijferdokter zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Cijferdokter gebruiksrechten heeft verworven – waaronder mede zijn begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Cijferdokter, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in het tweede lid bedoelde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Cijferdokter. Opdrachtgever zal in dit geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
4. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen die op onze website en/of via sociale media beschikbaar zijn gesteld te downloaden, kopiëren, wijzigen en/of openbaar te maken voor directe of indirecte commerciële doeleinden. De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op onze website, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde software berusten bij ons of onze licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

ARTIKEL 9 – HONORARIUM
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden voor die werkzaamheden bij Cijferdokter gangbare tarief. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen zijn in het tarief onder meer niet opgenomen de kosten van derden als ook direct aan de opdracht te relateren reiskosten als ook kosten van grote oplagen van notities, rapporten e.d.. Deze kosten zullen als naast het tarief in rekening worden gebracht.
2. De verschuldigdheid van honorarium en de berekende kosten is niet hiervan afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.
3. Cijferdokter heeft altijd het recht een of meerdere voorschotten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.
4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Cijferdokter gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Cijferdokter hierover andere afspraken hebben gemaakt.
5. Hetgeen aan Cijferdokter verschuldigd is – honorarium, kosten, declaraties van in geschakelde derden e.d. – wordt naar keuze van Cijferdokter per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Cijferdokter hierover andere afspraken hebben gemaakt. Indien omzetbelasting dient te worden berekend, wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

ARTIKEL 10 – BETALING
1. Betaling van hetgeen Opdrachtgever aan Cijferdokter verschuldigd is, dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Cijferdokter aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euro. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben plaatsgevonden uiterlijk binnen veertien dagen na de factuurdatum.
2. Bij niet tijdige betaling is over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Verder komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die Cijferdokter dient te maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien is Cijferdokter bevoegd alle werkzaamheden voor Opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan Opdrachtgever, op te schorten, zolang geen volledige betaling is ontvangen. Indien Cijferdokter als gevolg van voormelde opschorting extra kosten moet maken om op een later tijdstip de opdracht alsnog uit te voeren, komen die extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.
3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Cijferdokter daartoe aanleiding geeft, is Cijferdokter gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Cijferdokter te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Cijferdokter gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Cijferdokter uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

ARTIKEL 11 – RECLAMES
1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk en aangetekend aan Cijferdokter te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Cijferdokter aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Cijferdokter de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE
1. Cijferdokter is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Cijferdokter uit hoofde van die verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Cijferdokter beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan of voor een duur van langer dan een jaar, wordt het bedrag van het “in rekening gebrachte honorarium” als bedoeld in de voorafgaande volzin gebaseerd op het in rekening gebrachte honorarium in een periode van maximaal drie maanden voorafgaand aan het tijdstip dat de aanspraken van Opdrachtgever aan Cijferdokter zijn bekend gemaakt. In geen geval zal de totale schadevergoeding op grond van dit artikel meer bedragen dan € 10.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die aan de opdracht verbonden zijn – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. Cijferdokter is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Cijferdokter.
2. Cijferdokter is niet gehouden schade te vergoeden: a. die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van een opdracht aan Cijferdokter zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van Cijferdokter bij de uitvoering van de opdracht is betrokken en Opdrachtgever aantoont dat Cijferdokter bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld; b. die het gevolg is van van Opdrachtgever of een derde afkomstige onjuiste of onvolledige informatie of bescheiden, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Cijferdokter zonder meer duidelijk had kunnen zijn en Cijferdokter nagelaten heeft Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen; c. die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post of anderszins tussen Cijferdokter en Opdrachtgever of tussen een van hen en derden; d. die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende Opdrachtgever, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mail berichten, het onderscheppen van andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het binnendringen in computersystemen; e. die niet schriftelijk is gemeld binnen dertig dagen nadat Opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het kunnen ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, en in ieder geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld binnen zes maanden nadat de het handelen of nalaten dat de schade heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.
3. Op het in de leden 1 en 2 bepaalde kan Cijferdokter zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen, indien Opdrachtgever een schadevordering geldend maakt, die van een derde op hem is overgegaan of aan die derde toebehoort en die betrekking heeft op schade uit een gebeurtenis waarvoor Cijferdokter rechtens aansprakelijk is.
4. Op het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde kunnen zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen de beroepsbeoefenaars, de door deze beroepsbeoefenaars in verband met hun activiteiten voor Cijferdokter aangehouden rechtspersonen en eventuele andere personen die bij de uitvoering van door Opdrachtgever aan Cijferdokter verstrekte opdrachten zijn betrokken.
5. De in de voorafgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor Cijferdokter zelf of de beroepsbeoefenaars, indien hen ter zake van het ontstaan van de schade opzet of grove schuld valt te verwijten.

ARTIKEL 13 – ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN C.A.; OVERNAME PERSONEEL
1. Indien Cijferdokter op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever draagt zorg voor van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Cijferdokter noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
2. Opdrachtgever zal geen beroepsbeoefenaren aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever dan wel bij aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de periode dat Cijferdokter bij Opdrachtgever of bij aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen werkzaam is en gedurende twaalf maanden daarna.

ARTIKEL 14 – VRIJWARING
1. Opdrachtgever is gehouden Cijferdokter schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Cijferdokter ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Cijferdokter. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.
2. In het geval de derde een beroepsbeoefenaar, de door deze beroepsbeoefenaar in verband met zijn activiteiten voor Cijferdokter aangehouden rechtspersoon en/of een andere bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan Cijferdokter verstrekte opdracht betrokken hulppersoon tot vergoeding van schade aanspreekt en die aanspraken betrekking hebben op werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, inclusief de kosten die aan het verweer tegen deze schadevordering zijn verbonden. De eerste volzin is niet van toepassing voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de desbetreffende persoon.
3. Opdrachtgever vrijwaart Cijferdokter voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Cijferdokter geen, onvoldoende of onvolledige informatie en/of bescheiden heeft verstrekt.
4. Opdrachtgever vrijwaart Cijferdokter en de beroepsbeoefenaren voor aanspraken van derden (medewerkers van Cijferdokter en door Cijferdokter ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van een opdracht schade lijden welke een gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
5. Opdrachtgever vrijwaart Cijferdokter en de beroepsbeoefenaren tegen door bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1 Algemene wet bestuursrecht aan Cijferdokter en/of de beroepsbeoefenaren opgelegde sancties ter zake van niet nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Het bepaalde in de vorige volzin is niet van toepassing indien degene aan wie de sanctie wordt opgelegd ter zake van de voormelde niet-nakoming opzet of grove schuld valt te verwijten.

ARTIKEL 15 – SLOTBEPALINGEN
1. Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van Opdrachtgever gesteld aan Cijferdokter niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door Cijferdokter zijn geaccepteerd.
2. Een beroepsbeoefenaar is – tenzij anders vermeld – geen derde als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte of opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden die in de offerte of opdrachtbevestiging opgenomen bepalingen.
4. Op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtgever met Cijferdokter is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
5. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Cijferdokter worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, een en ander met uitsluiting van de eventueel door de beroepsorganisaties waarbij de beroepsbeoefenaars zijn aangesloten ingestelde geschilleninstanties.
6. Het in de leden 4 en 5 bepaalde geldt eveneens voor eventuele rechtsverhoudingen en geschillen van Opdrachtgever met een beroepsbeoefenaar, een door de beroepsbeoefenaar in verband met de activiteiten voor Cijferdokter aangehouden rechtspersoon of een bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan Cijferdokter verstrekte opdracht betrokken hulppersoon.
7. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep gedaan kan worden, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in ieder geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
8. Deze voorwaarden bestaan uit 15 artikelen